Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. 

Dossier

Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligd softwaresysteem. Wij zijn verplicht om een dossier aan te leggen en deze dossiers minimaal vijftien jaar te bewaren. U hebt recht op inzage in het dossier en recht om ons te vragen eventuele feitelijke onjuistheden te verbeteren. Mocht u het niet eens zijn met de informatie in ons dossier dan kunt u ons vragen uw mening aan het dossier toe te voegen. 

Overleg met anderen

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.    

Vanwege onze geheimhoudingsplicht kan alleen overleg met derden plaatsvinden met uw toestemming. Voor de verwijzer (meestal de huisarts) is het belangrijk om te weten of de behandeling bij ‘Van Kind tot Ouder’ is gestart en hoe deze verloopt. Hierover wordt een korte brief gestuurd. Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u dit bij ons aangeven.

Toestemming voor behandeling bij kinderen
  • Omdat een kind minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide gezaghebbende ouders. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar.
  • Vanaf 12 jaar moeten zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) akkoord geven om te starten met een behandeling.
  • Vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk.
Recht op informatie 

Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de jongere zelf.

Voor meer informatie over de juridische aspecten met betrekking tot o.a. gezag en informatie verstrekking, klikt u hier.

Beroepscode 

Het Nederlands Instituut van Psychologen heeft gedragsregels opgesteld waar psychologen zich aan moeten houden. Deze beroepscode vindt u hier.

De vernieuwde beroepscode voor psychotherapeuten vindt u hier.

Rechten

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat beschreven van welke rechten en plichten er sprake is bij het aangaan van een psychologische behandeling.

Ons Privacy document is momenteel nog in de maak. U zult dat hier binnenkort aantreffen.

Onze kwaliteitsstatuten (verplicht sinds 1-1-17) liggen ter inzage bij ons op de praktijk.