Tarieven

Vergoeding

Voor cliënten van -18 jaar (of hun ouders)

Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor cliënten tot 18 jaar overgeheveld naar de gemeenten. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor cliënten onder de 18 jaar. De eisen voor vergoeding zijn vooralsnog hetzelfde gebleven. Er is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Op deze verwijsbrief moet de AGB code van de huisarts vermeld staan. Ook moet er op staan dat er het vermoeden bestaat dat er een psychische/psychiatrische stoornis speelt (een angststoornis, depressie etc). Als er geen psychische stoornis speelt, maar er wel klachten zijn, kun u zich wenden tot het Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG). Het CJG biedt hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders bij diverse soorten klachten (ook bij scheidings- en gezinsproblematiek). U kunt ook bij de praktijk blijven, in dat geval wordt de behandeling niet vergoed.

Praktijk Van Kind tot Ouder heeft een contract met Haarlem en alle omringende gemeenten (Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Heemstede, Velsen en Zandvoort) in de Basis GGZ. We werken samen met praktijken waar Gespecialiseerde GGZ wordt aangeboden.

Voor volwassenen:

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet wanneer u ouder bent dan 18 jaar. Dit zorgstelsel is veranderd sinds januari 2014. Er bestaat geen eerste- en tweedelijnszorg meer, maar er wordt gesproken over Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en Gespecialistische GGZ (SGGZ). Praktijk van Kind tot Ouder biedt momenteel alleen Basis GGZ.

Aan het begin van het traject wordt er een inschatting gemaakt van de zorgzwaarte en wordt er een behandelproduct gestart. Er bestaan diverse behandelproducten:

Kort (maximaal 294 minuten, ongeveer 5 gesprekken)
Middel (maximaal 495 minuten, ongeveer 8 gesprekken)
Intensief (maximaal 750 minuten, ongeveer 11 gesprekken)

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van (het vermoeden van) een in de DSM V beschreven stoornis (angststoornis, stemmingsstoornis, gedragsstoornis, ontwikkelingsstoornis etc). In de verwijsbrief van de huisarts moet staan om welke vermoedelijke stoornis het gaat, ook moet de AGB code van de huisarts op de verwijsbrief staan. Er wordt na afronding van het behandeltraject een geheel behandelproduct gedeclareerd bij de gemeente of zorgverzekeraar. Er worden dus geen losse gesprekken gedeclareerd.
Indien er geen sprake van een in de DSM IV beschreven stoornis blijkt te zijn, wordt u terugverwezen naar de huisarts of naar de POH GGZ. U kunt er dan uiteraard ook voor kiezen bij de praktijk te blijven. De gesprekken worden dan echter niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De zorgzwaarte kan, mocht dat nodig zijn, gedurende de behandeling nog worden aangepast.
Er is geen eigen bijdrage per gesprek. Bij cliënten van 18+ wordt wel eerst het eigen risico (385 euro in 2018) aangesproken.

Van Kind tot Ouder heeft met de volgende zorgverzekeraars (en alle hieraan verbonden kleinere verzekeraars) een contract afgesloten wat betreft de Basis GGZ: Achmea, VGZ, Multizorg VRZ, CZ, DSW en Menzis. Wilt u weten welke verzekeraars er zijn? Kijk dan hier.

De volgende maximale tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gelden voor 2018:
Dit zijn ook de tarieven die worden gehanteerd indien u de behandeling zelf wenst te betalen.

TP Onvolledig behandeltraject (maximaal 2 consulten) € 198,88
BK Basis GGZ Kort (294 minuten maximaal) € 487,26
BM Basis GGZ Middel (495 minuten maximaal) € 830,23
BI Basis GGZ Intensief (750 minuten maximaal) €1301,85
OVP Onvergoed Psychologisch consult (niet vergoed door zorgverzekeraar) € 101,03

Overige tarieven (indien de diagnostiek geen onderdeel is van een traject en u zelf gaat betalen):

  • Intelligentieonderzoek (o.a. WISC-III): €495,00 (inclusief verslag en adviesgesprek)
  • Overige diagnostiek (schoolobservaties, sociaal-emotioneel onderzoek, etc.): prijs afhankelijk van het aantal uur.

 

Betalingsvoorwaarden

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Het in rekening gebrachte tarief bedraagt 50 euro. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar of bij de gemeente.